Contoh Pidato Bahasa Jawa

Dipublikasikan oleh Hanif Pram ∙ 1 July 2022 ∙ 8 menit membaca

Contoh Pidato Bahasa Jawa – Apa kamu pernah pidato menggunakan bahasa jawa di depan khalayak umum? Pidato merupakan salah satu aktivitas yang umum digunakan dalam berbagai acara tertentu.

Pada artikel kali ini Pintarnesia akan memberikan contoh pidato menggunakan bahasa jawa singkat.

Tapi sebelum kita memberikan contoh teks pidato, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai pengertian teks pidato dan tujuan teks pidato.

Nah, barulah kita memberikan referensi contoh teks pidato bahasa jawa singkat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengertian teks pidato.

Pengertian Teks Pidato

pengertian pidato apa itu

Tels pidato merupakan sebuah bentuk komunikasi satu arah yang berisi pengungkapan gagasan pokok atau beberapa pikiran mengenai beberapa hal terhadap orang lain. Tujuan utama dari berpidato adalah mengajak orang lain melakukan apa yang sedang kita perintahkan.

Orang yang melakukan pidato disebut Orator, pidato yang benar serta baik bisa memberikan kesan yang positif kepada para pendengarnya. Oleh karena itu kemampuan berpidato sangat membantu kamu supaya bisa berpidato dengan baik nantinya.

Baca Juga: Contoh Teks Berita Bahasa Jawa.

Tujuan Pidato

Berikut ini adalah beberapa tujuan orang melakukan pidato, di antaranya adalah :

  • Guna mempengaruhi orang lain yang mendengarkan pidato agar mau mengikuti apa yang sudah kita sampaikan pada pidato
  • Memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain yang mendengarkan pidato
  • Menjadikan orang lain senang terhadap apa yang kita sampaikan dalam berpidato. Dengan seperti itu, maka orang yang mendengarkan pidato kita semakin mudah untuk memahami apa yang sedang kita bicarakan pada pidato.

Baca Juga: Tembang Macapat.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat

contoh pidato bahasa jawa

Nah, berikut ini adalah beberapa contoh pidato bahasa jawa singkat yang bisa kamu jadikan referensi, diantaranya adalah.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Lingkungan Sekolah

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu

Dumateng bapak kepala sekolah

Dumateng bapak kaliyan ibu guru sekolah ingkang kula hurmati

Lan dhumateng sedaya kanca ingkang kula tresnani ingkang kula hurmati

Hadirin ingkang kulo tresnani lan kula hurmati

Monggo kita bebarengan majukaken puja lan puji syukur kita sedoyo dumateng gusti Allah SWT amargi sampun pinaringan berkah lan karunia dumateng kita sedaya. Saengga kita sedaya saged makempal kanthi sehat lan afiat teng mriki.

Hadirin ingkang kulo hormati

Kaping sepindhah kita sedaya perlu bahan utawi panggenan. Amargi lingkungan utawi panggenan menika papan kangge nggantungaken urip kito sedaya. Amargi menika kita sedaya kedah njaga lingkungan ingkang sae – sae, supados bumi keuntungan kagem kita sedaya agem.

Hadirin ingkang kula hormati.

Babakan kebersihan lingkungan yaiku salah sepindah cara kang apik kanthi kito sedoyo nyegah penyakit – penyakit ingkang ngintai rikala musim udan, supados kita sedaya sehat.

Cekap semanten ingkang saget kula aturaken ing pidato niki, umpami wonten klenta klentunipun kula nyuwun pangapunten.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Perpisahan

Assalamu’alaikum warhmatullohi wabarokatuh

Nuwun bapa utawi ibu kepala sekolah ingkang kula hurmati, undangan bapak utawi ibu guru saha karyawan ingkang kinurmatan. Jalan ada dikelas turunnya rencang ingkang kula tresnani kulo banggaaken. Monggo kita bebarengan majukaken puja lan puji syukur kita sedoyo dumateng gusti Allah SWT amargi sampun pinaringan berkah lan karunia dumateng kita sedaya. Saengga kita sedaya saged makempal kanthi sehat lan afiat teng mriki.

Kula minangka wakil saking kelas 9 agungin panuwun tanpa umpami kagem bapak lan ibu guru sedaya. Katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula lan konco – konco saengga kula lan konco kula saged ngrampungaken kewajiban wonten ing pawitan menika.

Kula lan konco – konco naming saged memuji, supados sedaya amal lan kesaenan ibu lan bapak guru pikantuk pinwales saking Allah SWT ingkang maha kuasa. Saha tansah pinaringan ketentreman lan kasarasan kawilujengan saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya.

Mboten kasupen kulo kalian konco – konco kula nyuwun pangapunten, dalam menikah pernah asring kagem bapak lan ibu guru saiki bapak ibu guru kuciwa lan duka.

Dumateng ibu utawi bapak guru serta adi kula sedaya, sapisan malih kula ndedonga kagem gusti ingkang mboten aringan rahmat saha barokahing gusti Allah SWT.

Wasana cekap semanten ingkang saget kula aturaken menawi kathah kalepatan lan klenta klentunipun kula nyuwun pangapunten.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Baca Juga: Materi Geguritan.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Narkoba

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji saha syukur kita panjataken dumateng allah subhanahu wa ta’ala ingkang sampun aweh rahmat lan hidayahipun kangge kita sedaya, sahinggo kita sedaya saged makempal wonten ing mriki kanthi keadaan sehat wal afiat.

Kenapa sarto salam mugi katetepna dhumateng nabi Muhammad SAW, lan sedaya umatipun dumugi akhir zaman samangkih aamiin.

Bapak ibu serta kanca – kanca ingkang kula hurmati. Wonten ing mriki kula badhe matur irah – irahan bahaya narkoba sarta obat – obatan ingkang dipun larang. Kito sedoyo sampun katerangaken barito ing pawartos tv sok sintena ingkang ginaaken narkoba lan bahayanipun narkoba kolo wau. Sawisipun biso ngrisak badan, kasehatan lan pikiran ,boten saged dicekek lan sanes – sanesipun gangguan liane.

Tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menawi dipun tingali saking kesehatan banget meruhi aken dumateng badan kita sedaya. Amargi tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba meniko gampil kenging penyakit.

Awit meniko kulo ngajak dumateng para masyarakat supados ojo sepisan – pisan ngginakaken obat – obatan terlarang lan narkoba. Monggo kita sedaya gunakaken wekdal sae kagem hal – hal ingkang positif inggih punika olah raga, maca buku lan sak panunggalane.

Bapak, ibu lan kanca – kanca ingkang kinormatan kanti pangertosan ingkang sampun kulo aturaken.

Kulo ngajak monggo kito tansah njagi badan kito ampun ngantos ngginaaken barang ingkang dipun larang pemerintah lan agama. Mugo – mugo kito sedoyo saget dados umatipun ingkang becik.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu.

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Kemerdekaan

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Ingkang kinurmatan bapak rt 03 rw 08. Bapak – bapak lan ibu – ibu ingkang minulya saha para murid wedok ingkang kula tresnani.

Langkung sepindah sumonggo kita panjatkan puja lan puji syukur maring gusti Allah SWT, ingkang sampun paring kasehatan marang kita sedaya, saengga kita saget makempal wonten acara punika tanpo alangan pinunggalanipun. Salajengipun kula aturaken sugeng rawuh malam tirakatan negara Indonesia kaping 74.

Ibu, bapak lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati. Kita sedaya kados sampun mangertosi sesarengan bilih tanggal 17 agustus 1945 nagari Indonesia mbiyawaraaken kamardhikan

Para pemimpin bangsa kita punika wusananipun maosaken teks proklamasi.

Bapak, Ibu ingkang kula hurmati, panjenengan sedaya kasamaraning menika yaiku saperlu tirakatan. Serta sesarengan nyenyuwun marang gusti Allah SWT supados nagari Indonesia salajenipun langkung sae tinimbang sakderengipun.

Bapak, Ibu sumangga kamardhikan menika isi campuran ugi watak nasionalisme kita ketandur ing manah.

Cekap semanten ingkang saget kula aturaken, bilih wonten kelepatanipun utawi klenta klentunipun kula nyuwun agungen pangapunten.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Sumpah Pemuda

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokaatuh

Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kula bekteni, bapak utawi ibu lan karyawan sedaya ingkang kula trisnani. Monggo kito sedoyo ngaturaken puja lan puji syukur kita marang gusti Allah SWT ingkang maha agung, amarga sampun pinaringan nikmat sehat santoso marang kula saha panjenengan saengga kita saget makempal teng mriki.

Kaping kalih anggenipun kula jumeneng ing ngarso panjenengan sedaya saperlu badhe ngaturaken sesorah babagan Sumpah Pemuda. Kula lan panjenengan sedaya tamtu sampun merdeka.

Mbok bilih ing tanggal 20 oktober meniko bangsa Indonesia mengeti dinten sumpah pemuda inggih punika salah satunggaling kadadosan dinten sarta ingkang nedahaken, dateng kito sedoyo tiyang bilih bangsa Indonesia nggadhahi semangat juang ingkang tinggi.

Wosipun sumpah saha prasetya menika kito sedoyo kulo lan panjenengan sedoyo saha dipunwarisaken dhumateng putra wayah lagu mujudaken sedaya gegayuhan kamardikan saha gesang kanthi gemah aripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja adil lan sejahtera. Kita minangka siswa duweni kawajiban semangat mempeng anggenipun sinau.

Cekap sementen ingkang saget kulo aturaken, mbok bilih wonten klentunipun kula aturaken ngapunten.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Cinta Pendidikan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatu.

Poro Bapak, ibu lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati. Ing dinten ingkang berbahagiya niki monggo kulo lan panjenengan sedoyo ngucapaken raos syukur dumateng ngersanipin Allah SWT ingkang sampung maringi nikmat lan rahmatipun, saengga kita saget makempal teng mriki kaperlu ngengeti dinten pendidikan Nasional ingkang tepatipun tanggal 2 wulan Mei Tahun 2019.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Pendidikan

Contoh Pidato Bahasa Jawa Sekolah

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

Dhumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang kula hormati.
Dhumateng Bapak lan Ibu guru ingkang kula hormati.
Lan dhumateng rencang sedaya ingkang kulo tresnani.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema sekolah
Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema sekolah

Contoh Pidato Bahasa Jawa Hari Kartini

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

Bapak Kepala Sekolah ingkang kula hormati, Bapak, Ibu saha karyawan SMK Negeri 1 Banjarnegara ingkang sinudarsana, sarta rencang – rencang kula ingkang kula tresnani. Mangga kula lan panjenengan sedaya sareng – sareng ngaturaken puja saha puji syukur dhumateng Gusti Allah SWT ingkang maha mirah, saengga kula lan panjengan sedaya saged makempal wonten ing adicara pahargyan pengetan dinten kartini ing wekdal menika.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Kartini

Pidato Bahasa Jawa tentang Pernikahan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Poro hadirin sedoyo ingkang kawulo hormati. Soho poro tamu undangan walimatul urs lan sedoyo pengantar penganten ingkang kawula hormati.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Pernikahan

Contoh Pidato Bahasa Jawa Pembukaan Bazar

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Pembukaan Acara
Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Pembukaan Acara

Nah, itulah Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Krama Inggil, semoga artikel ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas dan semoga artikel ini bisa menambah wawasan kamu tentang pidato Bahasa Jawa. Jika ada kesalahan dalam artikel ini mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi.

Tags :

Artikel Pilihan

Berita Pinhome
Berita Pinhome Vasa Jagakarsa Hunian Modern Tropis Strategis Berkonsep Townhouse

Menentukan rumah idaman memang bukanlah perkara mudah. Pasalnya banyak hal yang harus dipertimbangk

Finansial
Finansial Mengenal Analisis SWOT Untuk Mengembangkan Bisnis

Membangun sebuah bisnis yang sukses tidak bisa terjadi dalam semalam. Ada banyak unsur dan juga keg

Properti
Properti 3 Contoh Rumah Idaman dan Populer Saat Ini

Desain atau contoh rumah idaman bagi tiap-tiap orang tentunya tidak sama. Ada yang mendefinisikan r

Properti
Properti Ingin Memilih Lokasi Tempat Tinggal Strategis? Perhatikan Hal Ini!

Memilih lokasi tempat tinggal strategis bukanlah perkara mudah, banyak yang harus kita pertimbangka

Artikel Terkini

Arsitektur & Desain
Arsitektur & Desain 10 Inspirasi Keramik Dinding Kamar Mandi Biru yang Menenangkan

Keramik dinding kamar mandi biru sering dianggap pilihan terbaik karena mendukung rasa tenang dan a

Arsitektur & Desain
Arsitektur & Desain 10 Model Keramik Motif Paving Terbaru

Paving sudah tidak asing lagi sebagai bagian dari lantai atau area jalan yang biasa dipasang di dep

Lifestyle
Lifestyle 10 Cara Restart Laptop yang Cepat di Windows & Mac OS

Saat laptop tiba-tiba macet dan not responding ketika dioperasikan, banyak yang memilih cara restar

Arsitektur & Desain
Arsitektur & Desain 10 Inspirasi Keramik Backsplash Dapur yang Cantik

Keramik backsplash adalah salah satu solusi dapur tetap bersih dan estetik dipandang. Hal tersebut

Teknik Sipil
Teknik Sipil Daftar Harga Pintu Kaca Tempered Glass, Yuk Cek!

Ingin pakai pintu kaca untuk membuat rumah tampak mewah? Pintu kaca memang dapat membuat kesan mewa

Ikuti Media Sosial Kami

Pinhome Indonesia